Promenáda červených vín 2013

Soutěž je organizována občanským sdružením FORUM MORAVIUM. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

Partneři projektu

Hlavní partner a spolupořadatel soutěže je Město Velké Pavlovice, soutěž podpořil Vinařský fond ČR, odbornou spolupráci poskytuje Národní vinařské centrum.

Poslání a cíl soutěže

 • soutěžní porovnání a odborné zhodnocení červených a růžových vín s garantovaným původem na Moravě a ve středoevropském vinařském regionu s víny s původem v celém světě
 • podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších vín s garantovaným původem na Moravě a ve středoevropském vinařském regionu
 • zprostředkování komunikace mezi producentem a spotřebitelem vína

Určení soutěže

Soutěž je otevřena pro všechna červená a růžová vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky tohoto statutu.

Množství láhví a poplatek

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l, speciální výběr 0,375 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení. Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů. Přihlašovatel uhradí soutěžní poplatek ve výši 200 Kč za přihlášený vzorek organizátorovi. Soutěžní vzorky a poplatek jsou nevratné.

Přihláška

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška se vyplňuje elektronicky na webové adrese www.elwis.cz.

Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce, kontaktní telefon výrobce, označení odrůdy vína a nebo kategorie (známková vína, šumivé víno, speciální výběr), ročníku, přívlastku, vinařské oblasti, obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin a určení velikosti šarže vína a číslo šarže, ze které je vzorek předkládán. Součástí přihlášky vín s původem v ČR je rozhodnutí MZe o zatřídění vína podle §26 vinařského zákona. U dovozových vín je povinné uvedení čísla šarže. Přihláška musí být doručena nejpozději spolu se vzorky vín nebo zaslána nejpozději do 18.11. 2013 na kontaktní adresu: Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice. Email: recepcni@ekocentrum-trkmanka.com

Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedeny jako rozdílné šarže na rozhodnutí SZPI, resp. MZe ČR podle „zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění, nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné ověření cukernatosti hroznů).

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže. Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

Příjem vzorků

Příjem vzorků probíhá ve dnech 13. – 15. listopadu 2013 v prostorách Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice, v době od 8.00 – do 15.00 hod, polední přestávka v době 11 – 12 hod. Tel.: 519 325 313. Odborné dotazy zodpoví Ing. Pavel Veverka, mob.: 603 258 436

Termín a místo hodnocení

Hodnocení vín proběhne dne 22. listopadu 2013 ve Velkých Pavlovicích v prostorách Ekocentra Trkmanka, Nádražní 1. ,Velké Pavlovice od 10:00 hodin.

Hodnotící komise

Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti. Předpokladem účasti v komisi jsou platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.

Komise se skládají nejméně z pěti členů.

Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení.

Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 45 vzorků.

Odborný vedoucí hodnocení a garant

Organizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení. Odborným vedoucím hodnocení může být pouze člověk, který úspěšně složil degustátorskou zkoušku dle evropských norem ISO a DIN a má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží garant jmenovaný SVČR. Odborný vedoucí hodnocení řeší ve spolupráci s garantem také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení

Podmínky hodnocení

Podmínky pro hodnocení vín:

 • Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům
 • Každý degustátor má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým vlivům
 • Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku
 • Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a odrůdy nebo kategorie
 • Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V., nebo podobné nebroušené a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min. 20 cl.
 • Komise pracuje v době mezi 9.00 až 14.30 hod., přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí
 • Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně)
 • Vína se podávají v teplotách: růžové víno 10 - 12 °C, červené víno 14 - 16 °C, šumivé víno 8 - 10 °C
 • Degustátor vypisuje na každý vzorek zvláštní hodnotící elektronický lístek
 • Hodnotící lístky jednotlivých vín jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící lístky kteréhokoliv vzorku.

Hodnotící systém

Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie oenologů.

Kategorizace vín

Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle následujících kategorií:

A – červená vína odrůdová (budou se dále dělit do podkategorií dle odrůd)
B – červená vína známková
C – růžová vína
D – speciální výběr (ledová, slámová, botrytické výběry atd.)
E – šumivá vína – sekty.

Vína jsou pro degustaci řazena dle obsahu zbytkového cukru vzestupně; s výjimkou kategorie A, kde jsou řazena nejprve dle odrůdy a poté dle zbytkového cukru.

Medaile

Vzorek vína může získat medaili pouze v případě, že při hodnocení dosáhne 75 bodů a více. V každé kategorii budou uděleny ocenění: nejlepší místo v kategorii – zlatá medaile, druhé místo – stříbrná medaile, třetí místo – bronzová medaile. U kategorie A – vína odrůdová se udělují medaile podle tohoto pravidla v každé odrůdě (podkategorii), ovšem pouze u odrůd, které dosáhly minimálního množství 6 vzorků v odrůdě. U odrůd s počtem vzorků 5 a méně bude společné vyhodnocení dle tohoto pravidla ve zvláštní podkategorii „ostatní“. V případě shodného bodového hodnocení získá medaili i několik vzorků vín.

Z vítězných vín v jednotlivých kategoriích bude komisí, (sestavenou z předsedů jednotlivých komisí) vyhodnocen absolutní vítěz – Champion Promenády červených vín. U Championa a všech prvních tří vzorků v jednotlivých kategoriích nebude v katalogu uváděno bodové hodnocení, nýbrž pouze pořadí. Všechny ostatní vzorky budou uvedeny včetně dosažených bodů. V kategorii, ve které bude udělen titul CHAMPION, bude udělena zlatá medaile druhému nevýše hodnocenému vínu v dané kategorii.

Absolutní vítěz soutěže PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN obdrží:

 • Diplom s titulem CHAMPION
 • pohár PČV

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží:

 • diplom s uvedením ocenění

Na požádání vydá pořadatel držitelům Championa, vítězi, 2. a 3. místu v kategorii, oproti úhradě nákladů, samolepky označující umístění v soutěži, které mohou soutěžící využít k umístění na spotřebitelském balení vína. Jejich počet bude omezen na, v přihlášce uvedeném množství lahví, nejvýše však do výše objemu zatříděného vína.

Nejlepší tři kolekce vín budou vybrány podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků jednotlivých soutěžících. Pro vyhodnocování nejlepší kolekce vín se berou v úvahu pouze soutěžící, kteří přihlásili 5 a více vzorků. Soutěžící, který bude mít nejvyšší průměrné hodnocení získá ocenění zlatá kolekce vín. Soutěžící, který bude mít druhé nejvyšší průměrné hodnocení, získá ocenění stříbrná kolekce vín. Soutěžící, který bude mít třetí nejvyšší průměrné hodnocení, získá ocenění bronzová kolekce vín.

V případě jakéhokoliv zneužití ocenění bude v budoucnu odmítnuta jakákoliv účast na
soutěži.

Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na slavnostní prezentaci soutěže dne 30. listopadu 2013 ve 14:00 hodin v sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Výsledky soutěže a jména hodnotitelů budou po skončení hodnocení zveřejněny na webových stránkách www.forummoravium.cz a dalších odborných vinařských webových stránkách.

Označování vín

Soutěžící může uvádět ocenění (medaile a titul „Champion“) na láhvi vína z partie vína, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné šarže uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění a číslo šarže. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 let ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok ocenění. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.


Soubory ke stažení:
pdf statut-promenada-cervenych-vin-2013.pdf 0 B Statut Promenáda červených vín 2013